Категорије

Dr Draženko Đurović
Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

PROBLEM NACIONALNOG OPREDJELJENJA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH MUSLIMANA 1945–1954: IZMEĐU POLITIKE KPJ/SKJ I OSJEĆAJA PRIPADNOSTI „TURSKOJ VJERI“

God. XL, 2/2022, str. 423–440
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.2.dju.423-440

 

APSTRAKT/REZIME:

Članak sadrži osvrt na problem nacionalnog izjašnjavanja i identifikovanja bosanskohercegovačkih muslimana tokom prve decenije života socijalističke Jugoslavije. Autor analizira protivrječan karakter politike Komunističke partije Jugoslavije i identitetskih osjećanja stanovništva islamske vjere u Bosni i Hercegovini, te ukazuje na određene posljedice tog političkog kompleksa. Rad je napisan na osnovu arhivskih dokumenata, prevashodno partijske provenijencije, štampe i relevantne literature.

 

KLJUČNE REČI: muslimani, nacionalno pitanje, Komunistička partija Jugoslavije/Savez komunista Jugoslavije, Bosna i Hercegovina

 

REFERENCE:

 • Antonić, Zdravko. Rodoljub Čolaković u svetlu svog dnevnika. Beograd: Knjiga, 1991.
 • Broz, Josip Tito. Borba za oslobođenje Jugoslavije 1941–1945. Beograd: Kultura, 1947.
 • Čolaković, Rodoljub. „Rešenje nacionalnog pitanja u Jugoslaviji“. Komunist, 4/5, (1950), 48–87.
 • Čolaković, Rodoljub. Zapisi iz oslobodilačkog rata, peta knjiga. Sarajevo: Svjetlost, 1955.
 • Ćurić, Hajrudin. Istorijska čitanka: za osnovne škole. Sarajevo: Svjetlost, 1951.
 • Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i revolucija (1941–1945), knjiga 13, (septembar – oktobar 1943). Beograd: Komunist, 1990.
 • Durmišević, Enes. „Prestanak važenja šerijatskog prava kao pozitivnog prava 1945. godine u Bosni i Hercegovini“. Glasnik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 11–12, (2007), 1055–1072.
 • Đurović, Draženko. „Bosanskohercegovačke protivrječnosti u svjetlu shvatanja i tumačenja djela Petra II Petrovića Njegoša pedesetih godina dvadesetog vijeka“. Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, br. 11, (2019), 287–300.
 • Đurović, Draženko. „Problem temeljnog načela federalne Bosne i Hercegovine – bratstva u zajedničkoj oružanoj borbi 1941–1945“. Arhiv, br. 19, (2018), 79–101.
 • Đurović, Dušan. Njegoš: drama u tri čina. Sarajevo: Svjetlost, 1952.
 • Enciklopedija Jugoslavije, knjiga 3. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1958.
 • Erić, Milivoje. Agrarna reforma u Jugoslaviji 1918–1941. godine. Sarajevo: Veselin Masleša, 1958.
 • Filandra, Šaćir. Bošnjačka politika u XX. stoljeću. Sarajevo: Sejtarija, 1998.
 • Hadžijahić, Muhamed. Od tradicije do identiteta: geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana. Zagreb: Islamska vjerska zajednica, 1990.
 • Haore, Marko Attila. Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu. Zenica: Vrijeme, 2019.
 • Imamović, Mustafa. Historija Bošnjaka. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, 1997.
 • Imamović, Mustafa. Bošnjaci u emigraciji: monografija Bosanskih pogleda 1955–1967. Sarajevo: Bošnjački institut Sarajevo, 1995.
 • Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine, knjiga 2. Sarajevo: Institut za istoriju Sarajevo / Oslobođenje, 1990.
 • Prvo i Drugo zasjedanje AVNOJ-a. Zagreb: Stvarnost, 1963.
 • Purivatra, Atif. Jugoslovenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sarajevo: Svjetlost, 1977.
 • Pešić, Desanka. Jugoslovenski komunisti i nacionalno pitanje (1919–1935). Beograd: RAD, 1983.
 • Radić, Radmila. Država i verske zajednice 1945–1970: tom I. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2002.
 • Redžić, Enver. Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija: autonomija Bosne i Hercegovine i Hitlerov Treći Rajh. Sarajevo: Svjetlost, 1987.
 • Slipičević Fuad, i Hamdija Kapidžić. Istorija: stari i srednji vijek: priručnik za l razred srednjih stručnih škola. Sarajevo: Svjetlost, 1950.
 • Stanovništvo Bosne i Hercegovine: narodnosni sastav po naseljima. Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995.
 • Zasedanje Ustavotvorne skupštine 29. novembar 1945 – 1. februar 1946. godine. Beograd: Prezidijum narodne skupštine FNRJ, 1946.
 • Zečević, Alen. „Uloga Huseina Husage Ćišića u društvenom i političkom životu Bosne i Hercegovine i Bošnjaka“. Završni rad, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka-Odsjek za istoriju, 2017.
 • Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine: dokumenti 1943–1944. Sarajevo: Veselin Masleša, 1968.