Categories

Draženko Đurović, PhD
Faculty of Philosophy, University of Istočno Sarajevo

Istočno Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

 

THE PROBLEM OF THE NATIONAL COMMITMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA MUSLIMS 1945-1954: BETWEEN THE POLITICS OF THE CPY/LCY AND THE SENSE OF BELONGING TO THE “TURKISH RELIGION”

Vol. XL, 2/2022, pp. 423–440
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.2.dju.423-440

 

ABSTRACT/RESUME:

Although the CPY advocated the existence and equality of the three peoples of Bosnia and Herzegovina during the liberation and revolutionary struggles, at the end of the Second World War a change of political course on the status of Muslims and a renunciation of the affirmation of their national identity followed. Despite the fact that the “people’s government” took a position on the “free” national expression of the Bosnian population of the Islamic religion, the political circumstances and relations established after the liberation, to some extent, guided the national “evolutionary path” of Muslims. Serbs were the main force of the national liberation struggle, so after the war they were considered the most reliable element of the new state and order, which encouraged the communists of the Islamic faith to identify with the nation of the informal war victor and the leading people in power in Bosnia and Herzegovina. The result was that the predominant number of the leadership and the Muslim party membership accepted the Serbian national name, which profiled the further policy of the CPY towards this Slavic people. However, contrary to the national orientation of the Muslim party membership and the political affinities and efforts of the CPY, the Muslim masses did not accept the Serbian, and especially the Croatian national nomination, but “kept” their ethnic identity, declaring themselves undecided. This generated a paradoxical situation and political contrast, which was one of the complicating factors of the political situation in Bosnia and Herzegovina. Poorly developed national consciousness, faced in the past with different orientations of their own intelligentsia, the Bosnian Muslim masses found themselves in a “gap” between the unprincipled policy of the CPY towards their position and national nomination, and the legacy of the Turkish tradition with which they identified. They often called themselves Turks, implying affiliation with the Islamic faith, and such tendencies persisted until the second half of the twentieth century. The communists suppressed the use of the Turkish name to denote local Muslims, and allowed and promoted the expression of negative attitudes towards the Ottoman imperial past, for which there were two reasons. Such an appointment clashed with the current policy of shaping the national “evolutionary path” of Muslims and the fight against the “backward influence of religion”, because the Turkish nomination meant the equivalent of belonging to the Islamic faith. Considering that Islam was a basic element of identity and social being for Bosnian Muslims, such a policy of the Party was also a significant factor in complicating political relations in the republic.

 

KEYWORDS: Muslims, National Question, Communist Party of Yugoslavia/League of Communists of Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina

 

REFERENCES:

 • Antonić, Zdravko. Rodoljub Čolaković u svetlu svog dnevnika. Beograd: Knjiga, 1991.
 • Broz, Josip Tito. Borba za oslobođenje Jugoslavije 1941–1945. Beograd: Kultura, 1947.
 • Čolaković, Rodoljub. „Rešenje nacionalnog pitanja u Jugoslaviji“. Komunist, 4/5, (1950), 48–87.
 • Čolaković, Rodoljub. Zapisi iz oslobodilačkog rata, peta knjiga. Sarajevo: Svjetlost, 1955.
 • Ćurić, Hajrudin. Istorijska čitanka: za osnovne škole. Sarajevo: Svjetlost, 1951.
 • Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i revolucija (1941–1945), knjiga 13, (septembar – oktobar 1943). Beograd: Komunist, 1990.
 • Durmišević, Enes. „Prestanak važenja šerijatskog prava kao pozitivnog prava 1945. godine u Bosni i Hercegovini“. Glasnik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, br. 11–12, (2007), 1055–1072.
 • Đurović, Draženko. „Bosanskohercegovačke protivrječnosti u svjetlu shvatanja i tumačenja djela Petra II Petrovića Njegoša pedesetih godina dvadesetog vijeka“. Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, br. 11, (2019), 287–300.
 • Đurović, Draženko. „Problem temeljnog načela federalne Bosne i Hercegovine – bratstva u zajedničkoj oružanoj borbi 1941–1945“. Arhiv, br. 19, (2018), 79–101.
 • Đurović, Dušan. Njegoš: drama u tri čina. Sarajevo: Svjetlost, 1952.
 • Enciklopedija Jugoslavije, knjiga 3. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1958.
 • Erić, Milivoje. Agrarna reforma u Jugoslaviji 1918–1941. godine. Sarajevo: Veselin Masleša, 1958.
 • Filandra, Šaćir. Bošnjačka politika u XX. stoljeću. Sarajevo: Sejtarija, 1998.
 • Hadžijahić, Muhamed. Od tradicije do identiteta: geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana. Zagreb: Islamska vjerska zajednica, 1990.
 • Haore, Marko Attila. Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu. Zenica: Vrijeme, 2019.
 • Imamović, Mustafa. Historija Bošnjaka. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, 1997.
 • Imamović, Mustafa. Bošnjaci u emigraciji: monografija Bosanskih pogleda 1955–1967. Sarajevo: Bošnjački institut Sarajevo, 1995.
 • Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine, knjiga 2. Sarajevo: Institut za istoriju Sarajevo / Oslobođenje, 1990.
 • Prvo i Drugo zasjedanje AVNOJ-a. Zagreb: Stvarnost, 1963.
 • Purivatra, Atif. Jugoslovenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sarajevo: Svjetlost, 1977.
 • Pešić, Desanka. Jugoslovenski komunisti i nacionalno pitanje (1919–1935). Beograd: RAD, 1983.
 • Radić, Radmila. Država i verske zajednice 1945–1970: tom I. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2002.
 • Redžić, Enver. Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija: autonomija Bosne i Hercegovine i Hitlerov Treći Rajh. Sarajevo: Svjetlost, 1987.
 • Slipičević Fuad, i Hamdija Kapidžić. Istorija: stari i srednji vijek: priručnik za l razred srednjih stručnih škola. Sarajevo: Svjetlost, 1950.
 • Stanovništvo Bosne i Hercegovine: narodnosni sastav po naseljima. Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995.
 • Zasedanje Ustavotvorne skupštine 29. novembar 1945 – 1. februar 1946. godine. Beograd: Prezidijum narodne skupštine FNRJ, 1946.
 • Zečević, Alen. „Uloga Huseina Husage Ćišića u društvenom i političkom životu Bosne i Hercegovine i Bošnjaka“. Završni rad, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka-Odsjek za istoriju, 2017.
 • Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine: dokumenti 1943–1944. Sarajevo: Veselin Masleša, 1968.