Категорије

Dr Pavel Vavrišuk
Univerzitet Kazimir Veliki, Institut za istoriju i međunarodne odnose
Bidgošć, Poljska

 

POLJSKO-JUGOSLOVENSKI ODNOSI 1945–1948

God. XXXIV, 2/2016, str. 63–82
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.waw.63-82

 

APSTRAKT/REZIME: Rad sadrži kratak osvrt na poljsko-jugoslovenske odnose u periodu 1945–1948. i predstavlja uvod u dublje istraživanje političke, ekonomske, kulturne i vojne saradnje između dve države posle Drugog svetskog rata, o kojoj nedostaju studije. Članak je zasnovan na arhivskom materijalu iz poljskog i jugoslovenskog ministarstva spoljnih poslova (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych u Varšavi i Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu) i arhiva Komunističke partije (Archiwum Akt Nowych u Varšavi), a dopunjen je opštom literaturom, memoarima i štampom.

 

KLJUČNE REČI: Poljska, Jugoslavija, međunarodni odnosi, poljsko-jugoslovenski odnosi

 

IZVORI:

 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (Arhiv Ministarstva spoljnih poslova u Varšavi), (AMSZ), fondovi Odeljenje za štampu i informacije i Kabinet Ministra
 • Archiwum Akt Nowych (Arhiv novih dokumenata u Varšavi), (AAN), fond Inostrano odeljenje Centralnog komiteta Poljske radničke partije (WZ KC PPR)
 • Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DA MSP), Politička arhiva (PA), Poljska, 1945–1948.
 • Borba, Beograd (1945–1948)
 • Duga, Beograd (1945)
 • Głos Ludu, Warszawa (1945–1948)
 • Pisma CK KPJ i pisma CK SKP(b). Beograd: Borba, 1948

 

REFERENCE:

 • Banac, Ivo. With Stalin Against Tito: Cominformist Splits in Yugoslav Communism. Ithaca, London: Cornell University Press, 1988.
 • Borodziej, Włodzimierz. Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947. London: Aneks, 1990.
 • Deszczyński, Marek Piotr. „Wykluczenie Komunistycznej Partii Jugosławii z Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych“. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. 28 (1993), 109–131.
 • Dobson Alan P., i Marsh Steve. US Foreign Policy since 1945. (The Making of the Contemporary World). London and New York: Rouledge, 2001.
 • Dokumenti 1948, t. 1. Urednik Vladimir Dedijer. Beograd: Rad, 1980.
 • Kersten, Krystyna. Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1990.
 • Kowalski, Włodzimierz T. Polityka zagraniczna RP 1944–1947. Warszawa: Książka i Wiedza, 1971.
 • Mastny, Vojtěch. Stalin i zimna wojna. Warszawa: TRIO, 2006.
 • Perović, Jeronim. „The Tito–Stalin Split: A Reassessment in Light of New Evidence“. Journal of Cold War Studies, vol. 9, no. 2 (Spring 2007), 32–63.
 • Rutyna, Zofia. Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943–1948. Warszawa: Książka i Wiedza, 1981.
 • Selinić, Slobodan. Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945–1952. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.
 • Selinić, Slobodan. „Školovanje jugoslovenskih učenika u privredi u Poljskoj 1947/48“. U: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, zbornik radova. Urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćminski, Dragomir Bondžić, 185–204. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Institut za istoriju i međunarodne odnose, Bidgošć, 2015.
 • Zacharias, Michał Jerzy. Komunizm – federacja – nacjonalizmy. System polityczny w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład. Warszawa: Neriton, 2004.
 • Zacharias, Michał Jerzy. „System stalinowski w Jugosławii 1944–1949“. Kwartalnik Historyczny, nr 3, (1992), 65–94.
 • Zając Justyna, i Ryszard Zięba. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.