Categories

Dr Paweł Wawryszuk

Casimir the Great University, Institute for History and International Relations

Bydgoszcz, Poland

 

POLISH-YUGOSLAV RELATIONS 1945–1948

Vol. XXXIV, 2/2016, pp. 63–82
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.waw.63-82

 

ABSTRACT/RESUME: After Second World War communist had seized power in Poland and Yugoslavia. However, in both states this process unfolded in a different way. In Poland, new regime was strongly supported by the Red Army and Soviet secret police (NKVD). In Yugoslavia, Josip Broz-Tito’s partisans liberated country with allied support, but Soviet troops left Yugoslav borders after liberation of Belgrade. In these circumstances, political cooperation between Polish and Yugoslav communist governments and parties appeared as an important factor in post-war world. It became clear, that in priorities such as borders, internal policy, relaying on Soviet Union as a guarantee of security, will be similar. That was a background of model cooperation between states up till 1948. Polish-Yugoslav relations (1945–48) had been developing rapidly in comparison to other communist states in Central-East Europe (except Soviet Union) on cultural, economic or political field. However, Yugoslav communists unofficially showed lack of understanding of Polish political tactics, including delaying in implementation of stalinist’s model in Poland. The absence of red star on the Polish flag, the presence of a cross on the highest Polish order’s shape (Virtuti Militari), and above all the existence of other parties perplexed them. Despite that, these circumstances could not have had influence on main goal for Polish and Yugoslav government – to strengthen their power.

 

KEYWORDS: Poland, Yugoslavia, international relations, Polish-Yugoslav relations

 

SOURCES:

 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (Arhiv Ministarstva spoljnih poslova u Varšavi), (AMSZ), fondovi Odeljenje za štampu i informacije i Kabinet Ministra
 • Archiwum Akt Nowych (Arhiv novih dokumenata u Varšavi), (AAN), fond Inostrano odeljenje Centralnog komiteta Poljske radničke partije (WZ KC PPR)
 • Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DA MSP), Politička arhiva (PA), Poljska, 1945–1948.
 • Borba, Beograd (1945–1948)
 • Duga, Beograd (1945)
 • Głos Ludu, Warszawa (1945–1948)
 • Pisma CK KPJ i pisma CK SKP(b). Beograd: Borba, 1948

 

REFERENCES:

 • Banac, Ivo. With Stalin Against Tito: Cominformist Splits in Yugoslav Communism. Ithaca, London: Cornell University Press, 1988.
 • Borodziej, Włodzimierz. Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947. London: Aneks, 1990.
 • Deszczyński, Marek Piotr. „Wykluczenie Komunistycznej Partii Jugosławii z Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych“. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. 28 (1993), 109–131.
 • Dobson Alan P., i Marsh Steve. US Foreign Policy since 1945. (The Making of the Contemporary World). London and New York: Rouledge, 2001.
 • Dokumenti 1948, t. 1. Urednik Vladimir Dedijer. Beograd: Rad, 1980.
 • Kersten, Krystyna. Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW, 1990.
 • Kowalski, Włodzimierz T. Polityka zagraniczna RP 1944–1947. Warszawa: Książka i Wiedza, 1971.
 • Mastny, Vojtěch. Stalin i zimna wojna. Warszawa: TRIO, 2006.
 • Perović, Jeronim. „The Tito–Stalin Split: A Reassessment in Light of New Evidence“. Journal of Cold War Studies, vol. 9, no. 2 (Spring 2007), 32–63.
 • Rutyna, Zofia. Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943–1948. Warszawa: Książka i Wiedza, 1981.
 • Selinić, Slobodan. Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945–1952. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.
 • Selinić, Slobodan. „Školovanje jugoslovenskih učenika u privredi u Poljskoj 1947/48“. U: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, zbornik radova. Urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćminski, Dragomir Bondžić, 185–204. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Institut za istoriju i međunarodne odnose, Bidgošć, 2015.
 • Zacharias, Michał Jerzy. Komunizm – federacja – nacjonalizmy. System polityczny w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład. Warszawa: Neriton, 2004.
 • Zacharias, Michał Jerzy. „System stalinowski w Jugosławii 1944–1949“. Kwartalnik Historyczny, nr 3, (1992), 65–94.
 • Zając Justyna, i Ryszard Zięba. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.