Категорије

Dr Tatjana Milošević
Institut za strategijska istraživanja
Beograd, Republika Srbija

 

JUGOSLAVIJA I SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE U VREME DETANTA: SUSRETI JOSIPA BROZA TITA I HENRIJA KISINDŽERA 1970. I 1974.

God. XXXVI, 2/2018, str. 187–202
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.2.mil.187-202

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku su analizirane osnovne determinante i sadržajne odrednice jugoslovensko-američkih odnosa tokom perioda detanta sa posebnim osvrtom na posetu državnog sekretara i savetnika za nacionalnu bezbednost Henrija Kisindžera Jugoslaviji. Izložen je čitav splet unutrašnjih i spoljnih faktora koji su predstavljali prepreku za unapređenje bilateralne saradnje. Međutim, obostrani interes za očuvanje stabilnih odnosa i nezavisne Jugoslavije doveo je do prevazilaženja razlika u gledištima i favorizovanja svega onoga što je Jugoslaviju i SAD povezivalo i upućivalo na saradnju. Poseban doprinos unapređenju bilateralne saradnje omogućen je Kisindžerovom posetom Jugoslaviji. Članak je nastao na osnovu istraživanja građe Arhiva Jugoslavije, Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i korišćenja relevantne literature.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, Sjedinjene Američke Države, Josip Broz Tito, Henri Kisindžer, Ričard Nikson, Džerald Ford, nesvrstane zemlje, bliskoistočna i kiparska kriza

 

REFERENCE:

 • Bogetić, Dragan. Jugoslovensko-američki odnosi 1961–1971. Beograd: ISI, 2012.
 • Bogetić, Dragan. „Kiparska kriza 1974. i pogoršanje američko-jugoslovenskih odnosa“. Tokovi istorije, br. 3, (2014), 111–129.
 • Bogetić, Dragan. „Jugoslovensko-američke nesuglasice oko koncepta novog međunarodnog ekonomskog poretka“. Istorija 20. veka, br. 1, (2014), 165–180. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2014.1.bog.165-180 
 • Bogetić, Dragan. Jugoslovensko-američki odnosi u vreme bipolarnog detanta 1972–1975. Beograd: ISI, 2015.
 • Bondžić, Dragomir. Između ambicija i iluzija. Nuklearna politika Jugoslavije 1945–1990. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2016.
 • Golan, Matti. The secret conversation of Henry Kissinger. Step by step Diplomacy in the Middle East. New York: Quadrangle/The New York times Book Co, 1976.
 • Kalb Marvin, and Bernard Kalb. New York: Dell Publishing, 1975.
 • Kissinger, Henry. Memoari I–II. Zagreb: Vjesnikova Press agencija, 1981.
 • Radović, Sanja. „Jugoslovenski pogled na kinesku politiku otvaranja u periodu 1970–1972. godine“. Tokovi istorije, br. 2, (2013), 234–235.
 • Terzić, Milan. Tito i Nobelova nagrada za mir. Podgorica: Pobjeda, 2006.
 • Šulcinger, Robert D. Američka diplomatija od 1900. godine. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji, 2011.