Категорије

Dr Vladimir Geiger
Hrvatski institut za povijest
Zagreb, Hrvatska

 

PROVOĐENJE ODLUKE OD 18. MAJA 1945. O UKLANJANJU VOJNIH GROBALJA I GROBOVA „OKUPATORA“ I „NARODNIH NEPRIJATELJA“ U SLOVENIJI

God. XXXIV, 2/2016, str. 45–62
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.gei.45-62

 

APSTRAKT/REZIME: Namjera potpunog i radikalnog obračuna jugoslavenskih komunista s neprijateljem neposredno po završetku Drugoga svjetskog rata bila je i odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Demokratske Federativne Jugoslavije od 18. maja 1945. o uklanjanju grobalja i grobova „okupatora“ i „narodnih neprijatelja“, koja je obuhvatila groblja i nadgrobne spomenike vojnika njemačke, talijanske i mađarske vojske te ustaše, četnike i slovenske domobrane. Nakon Drugoga svjetskog rata u Jugoslaviji, i Sloveniji, grobovi i groblja poginulih partizana i grobovi i groblja žrtava „fašističkog terora“ zakonima su bili zaštićeni i uređivani i održavani, a grobovi i groblja „neprijateljskih“ vojnika i grobovi „suradnika okupatora“ ostali su izvan zakona. I tako je bilo sve do raspada SFRJ.

 

KLJUČNE REČI: Slovenija, 1945., Odluka o uklanjanju grobalja i grobova „okupatora“ i „narodnih neprijatelja“, komunistička represija

 

IZVORI:

 • Arhiv Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb – spisi 1945.
 • Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana – Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije
 • Nadškofijski arhiv v Ljubljana – Zapuščina škofa Antona Vovka
 • Pokrajinski arhiv v Novi Gorici – Komisija za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Občine Vipava; Krajevni ljudski odbor Vrhpolje
 • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Škofja Loka – Krajevni ljudski odbor Pevno
 • „Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti“. Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 34, 19. XI. 1984, 1875–1879.
 • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. / Kriegsgräberstätt. http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.htm

 

REFERENCE:

 • Vovk, Anton. V spomin in opomin. Osebni zapisi škofa Antona Vovka od 1945 do 1953. Uredil Blaž Otrin. Ljubljana: Družina, 2008.
 • Benedik, Franc. „Nemško vojaško pokopališče v Kranju“. Kranjski zbornik 2000, (2000), 250–259.
 • Črnej, Janez. Grobišča na Štajerskem. Ljubljana: Samozaložba, 2009.
 • Deželak Barič, Vida. „Posledice vojnega nasilja. Smrtne žrtve druge svetovne vojne in zaradi nje na Slovenskem“. U: Nasilje vojnih i povojnih dni. Uredila Nevenka Troha, 11–46. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014.
 • Dolinar, France Martin. „Duhovniki v primežu revolucije“. U: Žrtve vojne in revolucije. Zbornik. Uredniški odbor Janvit Golob, Peter Vodopivec, Janko Prunk i Milena Basta, 61–69. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2005.
 • Farne spominske plošče, 1. Uredil Branko Rozman. Ljubljana: Družina, 1995.
 • Farne spominske plošče, 2. Uredil Janez Gril. Ljubljana: Družina, 2000.
 • Farne spominske plošče, 3. Uredila Anton Drobnič, Franc Popek i Jožef Kočar. Ljubljana: Družina, 2012.
 • Ferenc, Mitja. „’… Grobovi so zravnani in zaraščeni’ (Seznam grobov sovražnikovih vojakov padlih iz časa 2. svetovne vojne na območju občine Ilirska Bistrica)“. Prispevki za novejšo zgodovino, št. 1, (2004), 160–168.
 • Ferenc, Mitja. „Taborišče Teharje in prikrita grobišča v Sloveniji“. U: Iz zgodovine Celja 1941–1945. Glavna urednica Marija Počivavšek, 215–248. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2004.
 • Ferenc, Mitja. „Zamločana grobišča Druge svetovne vojne v Sloveniji“. U: Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju. Zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju. Uredil Damjan Hančič, 142–152. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010
 • Ferenc, Mitja. Kočevska pusta in prazna. Nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi Nemcev. Ljubljana: Modrijan, 2005.
 • Ferenc, Mitja. Prekopi žrtev iz prikritih grobišč (1991.–2011). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.
 • Ferenc, Mitja. Prikrito in očem zakrito. Prikrita grobišča 60 let po koncu druge svetovne vojne. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2005.
 • Ferenc Mitja, i Želimir Kužatko. Prikrivena grobišta Hrvata u Republici Sloveniji/Prikrita grobišča Hrvatov v Republiki Sloveniji/Hidden Croatian Mass Graves in the Republic of Slovenia. Zagreb: Počasni bleiburški vod, 2007.
 • Ferenc Mitja, Gojko Zupan, i Mateja Bavdaž. Pokopališča in nadgrobniki kočevskih Nemcev/Friedhöfe und Grabsteine der Gottscheer Deutschen/Cemeteries and Tombstones of the Gottscheer Germans. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2002.
 • Geiger, Vladimir. „Nekoliko podataka o uklanjanju vojnih grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ u Bosni i Hercegovini nakon Drugoga svjetskog rata“. Politički zatvorenik, br. 262, (2015), 24–26.
 • Geiger, Vladimir. „Nekoliko podataka o uklanjanju vojnih grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ u Bosni i Hercegovini nakon Drugoga svjetskog rata (II.)“. Politički zatvorenik, br. 263, (2015), 18–21.
 • Geiger, Vladimir. „Nekoliko podataka o uklanjanju vojnih grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ u Vojvodini nakon Drugog svjetskog rata“/„Einige Tatsachen über das entfernen von Militärfriedhöfen und Gräbern der ’Okkupatoren’ und ’Staatsfeinde’ in Wojwodina nach dem Zweiten Weltkrieg“. Fenster, br./Nr. 17, (2015), 12–15/16–19.
 • Geiger, Vladimir. „O uklanjanju vojnih grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ u Sloveniji nakon Drugog svjetskog rata“. Politički zatvorenik, br. 264, (2015), 29–32.
 • Geiger, Vladimir. „O uklanjanju vojnih grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ u Sloveniji nakon Drugog svjetskog rata (II.)“. Politički zatvorenik, br. 265, (2015), 38–42.
 • Geiger, Vladimir. „Odluka o uklanjanju grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ Ministarstva unutarnjih poslova DF Jugoslavije od 18. svibnja 1945“. Politički zatvorenik, br. 257, (2014), 34–39.
 • Geiger, Vladimir. „Odluka o uklanjanju grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ Ministarstva unutarnjih poslova DF Jugoslavije od 18. svibnja 1945. (II.)“. Politički zatvorenik, br. 258, (2014), 29–34.
 • Geiger, Vladimir. „Odluka o uklanjanju grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ Ministarstva unutarnjih poslova DF Jugoslavije od 18. svibnja 1945. (III.)“. Politički zatvorenik, br. 259, (2014), 12–17.
 • Geiger, Vladimir. „Odluka o uklanjanju grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ Ministarstva unutarnjih poslova DF Jugoslavije od 18. svibnja 1945. i Katolička crkva u Jugoslaviji“. Tkalčić, br. 18, (2014), 387–426.
 • Geiger Vladimir, i Slađana Josipović Batorek. „O provođenju odluke komunističkih vlasti iz 1945. o uklanjanju grobalja i grobova ’okupatora’ i ’narodnih neprijatelja’ u Slavoniji i Srijemu“. Scrinia slavonica, sv. 15, (2015), 291–316.
 • Hubad, Jože. „Orlov vrh – simbol slovenstva“. Zaveza, št. 13, (1994), 59–61.
 • Jamnik, Pavel. „Zavedanje zločina. Začetki policijskega in tožilskega preiskovanja nezastarljivih zločinov, storjenih po koncu 2. svetovne vojne v Sloveniji“. U: Totalitarizmi – vprašanja in izziviOb dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi. Zbornik prispevkov z mednarodnega posveta 9. novembra 2009. v Ljubljani. Uredila Mateja Čoh, 95–112. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009.
 • Lopičić-Jančić, Jelena Đ. Krivičnopravna zaštita ratnih zarobljenika u jugoslovenskom krivičnom pravu. Beograd: IP „Vaša knjiga“ d. o. o., 2005.
 • Maček, Janko. „Ob 70-letnici spominske kapelice prve in druge svetovne vojne ter revolucije v Rovtah“. Zaveza, št. 94, (2014), 13–22.
 • Maček, Janko. „Revolucija jim je zadala neozdravljive rane“. Zaveza, št. 79, (2010), 16–24.
 • Mikola, Milko. Rdeče nasilje. Represija v Sloveniji po letu 1945. Celje – Ljubljana: Mohorjeva družba, 2012.
 • „Na Orlovem vrhu zadnjem počivališču slovenskih junakov. Slike s spominskih žalnih slovesnosti na praznik Vseh svetih leta 1944.”/„Gedenkfeier auf Orlov vrh. Der letzte Grabstätte slowenischer Helden Aufnahmen von don Feierlichkeiten am Allerheillgentag 1944 auf dem Ehrenfriedhof am Schloßberg“. Slovensko domobranstvo, št. 8, (1944), 4–5.
 • „Odkritje spomenika padlim v Rovtah“/„Eröffnung einer Heldengedenkstätte in Rovte“. Slovensko domobranstvo, št. 8, (1944), 6.
 • Perme, Franc. „Zamolčani grobovi in njihove žrtve“. U: Zamolčani grobovi in njihove žrtve 1941–1948. Zbornik. Uredniški odbor Franc Perme, Anton Žitnik, i Davorin Žitnik, 66–75. Ljubljana – Grosuplje: Društvo za ureditev zamolčanih grobov, 1998.
 • Petković, Boško. Međunarodne konvencije o ratnom pravu. Zagreb: Sveučilišna tiskara d. o.o., 1992.
 • Podberšič, Renato. Revolucionarno nasilje na Primorskem. Goriška in Vipavska 1941–1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011.
 • Vučinić, Zoran. Međunarodno ratno i humanitarno pravo. Beograd: Službeni glasnik, 2006.