Категорије

Milutin Živković
Institut za srpsku kulturu Priština/Leposavić
Leposavić, Srbija

 

USPOSTAVLJANJE SARADNJE KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA PAVLA ĐURIŠIĆA I ITALIJANSKIH VLASTI U CRNOJ GORI POČETKOM 1942.

God. XXXIV, 2/2016, str. 27–44
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.ziv.27-44

 

APSTRAKT/REZIME: U članku je analizirana serija sastanaka koje je kapetan Pavle Đurišić imao sa oficirima komande italijanske divizije „Venecija“ sa sedištem u Beranama. Hronološki su izloženi Đurišićevi pregovori sa predstavnicima okupatorskih vlasti u Crnoj Gori, kao i rezultati do kojih su doveli, od prvih kontakata početkom januara 1942, do potpisivanja ugovora o vojnoj saradnji u Beranama krajem marta iste godine. Rad je pisan na osnovu građe koja se nalazi u Arhivu istorijskog odeljenja Generalštaba Republike Italije i Vojnog arhiva Srbije, kao i na odabranoj naučnoj literaturi.

 

KLJUČNE REČI: kapetan Pavle Đurišić, sastanak, general Bonini, potpukovnik Simoneli, divizija „Venecija“, Komanda trupa Crne Gore

 

IZVORI:

 • Archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito (AUSSME), 19. divisione fanteria „Venezia“, busta N–5/811
 • Vojni arhiv Srbije (VA), Četnička arhiva (ČA)
 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 110, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (DKRZ)
 • Dokumenti o izdajstvu Draže Mihailovića, knj. 1. Beograd: Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, 1945.
 • Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, tom III, knj. 4. Beograd: Vojno-istorijski institut Jugoslovenske armije, 1950.
 • Glas Crnogoraca (1942)
 • Bolletino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, anno II, numero 3–4, Roma: Ufficio Storico Stato maggiore dell’Esercito, 2002.

 

REFERENCE:

 • Bergvin, Džejms. Imperija na Jadranu. Musolinijevo osvajanje Jugoslavije 1941–1943. Beograd: Službeni glasnik, 2007.
 • Muratović, Zumber. Sandžački gazija Osman Rastoder. Sarajevo: Zumber Muratović, 2002.
 • Nenezić, Dragan. Jugoslovenske oblasti pod Italijom 1941–1943. Beograd: Vojno-istorijski institut Vojske Jugoslavije, 1999.
 • Nikolić, Kosta. Istorija ravnogorskog pokreta: 1941–1945, I–II. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014.
 • Pajović, Radoje. Kontrarevolucija u Crnoj Gori. Četnički i federalistički pokret 1941–1945. Cetinje: Istorijski institut Socijalističke republike Crne Gore, 1977.