Категорије

Dr Nenad Petrović
Institut za strategijska istraživanja
Beograd, Srbija

 

UBISTVO TURSKOG AMBASADORA U BEOGRADU 1983. GODINE I JUGOSLOVENSKO-TURSKI ODNOSI

God. XXXV, 2/2017, str. 119–133
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.pet.119-133

 

APSTRAKT/REZIME: Članak na osnovu sudskih materijala kao i dokumenata iz Arhive Saveznog sekretarijata za inostrane poslove SFRJ istražuje ubistvo turskog ambasadora u Beogradu Galipa Balkara 1983. godine. Na temelju diplomatskih izveštaja pokušava se sagledati politička pozadina ovog terorističkog akta kao i reperkusije po odnose Jugoslavije sa Turskom koji su tada bili dobri bez obzira na različito društveno-političko i ekonomsko uređenje. Događaj treba posmatrati u kontekstu „poznog doba Hladnog rata“ i rivaliteta dva tadašnja bloka.

 

KLJUČNE REČI: Međunarodni terorizam, Hladni rat, paravojne organizacije, Jermeni, Jugoslavija, Turska

 

IZVORI:

 • Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DA MSP), Politička arhiva (PA), Turska, 1981, 1982, 1983.
 • Arhiva advokatske kancelarije Popović i Samardžija, Beograd, neregistrovana i nesređena građa sudskih spisa vezanih za proces Levonijanu i Elbekijanu.
 • Politika (mart 1983)

 

REFERENCE:

 • Balkanski pakt 1953/1954, zbornik dokumenata. Redakcija Milan Terzić, i dr. Beograd: Vojnoistorijski institut, 2005.
 • Balkanski pakt 1953/1954, zbornik radova. Urednik Nemanja Milošević. Beograd: Institut za strategijska istraživanja, Odeljenje za vojnu istoriju, 2008.
 • Bogetić, Dragan. Jugoslavija i Zapad 1952–1955: Jugoslovensko približavanje NATO-u. Beograd: Službeni list SRJ, 2000.
 • Bogetić, Dragan. Nova strategija jugoslovenske spoljne politike 1956–1961. Beograd: ISI, 2006.
 • Bogetić, Dragan. Jugoslovensko-američki odnosi 1961–1971. Beograd: ISI, 2012.
 • Dimitrijević, Vojin. Terorizam. Beograd: Radnička štampa, 1982.
 • Milikić, Ratomir. „Nekoliko pitanja jugoslovensko-turske saradnje“. U: Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, zbornik radova. Urednik Slobodan Selinić, 617–627. Beograd: INIS, 2008.
 • Petrović, Nenad Ž. „Jugoslovensko-turski vojni i politički odnosi 1980–1982“. Istorija 20. veka, br. 1, (2014), 193–208.
 • „Turska“. U: Vojna enciklopedija, 10. Beograd: Vojnoistorijski institut, 1975.2 185.
 • „Tursko-jugoslovenski odnosi“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 8. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1971.1 397–398.
 • Veljković, Snežana. Hronika sudske medicine u Beogradu, istorijat, ljudi i događaji 1863–1923–2008. Beograd: Medicinski fakultet, 2009.
 • Vujanović, Slobodan. Ubistva i silovanja: iz dnevnika inspektora GSUP-a Beograd. Beograd: Tipo štampa, 2009.