Категорије

Mr Mirjana Manojlović
Fakultet za humanističke i društvene nauke, Univerzitet u Segedinu

Segedin, Mađarska

 

Mr Branka Manojlović
Filozofski fakultet Nikšić, Univerzitet Crne Gore
Nikšić, Crna Gora

 

REGIONALNA PISMENOST U JUGOSLAVIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA CRNU GORU

God. XLI, 2/2023, str. 387–400
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.2.man.387-400

 

APSTRAKT/REZIME:

Autorke su u radu predstavile razlike među jugoslovenskim republikama na polju pismenosti. Posebna pažnja je posvećena Crnoj Gori i njenim regionalnim osobenostima, imajući u vidu i polne specifičnosti. Osnovni izvor podataka je zvanična statistika i to, prije svega, popisi stanovništva. Pismenost se može razumjeti kao preduslov za bitne društvene transformacije, ali i kao pokazatelj životnog standarda. Ovako širok pristup temi ukazuje na potrebu interdisciplinarnog istraživanja. U ovom slučaju je došlo do povezivanja istorije i geografije. Uključivanje sociologije, antropologije i ekonomskih nauka bilo bi u budućnosti poželjno zbog različitih metoda i gledišta. Ovdje, rezultati istorijsko-geografske simbioze pokazuju da su sve jugoslovenske republike prevazišle problem nepismenosti i dostigle relativnu jednakost polova u ovom aspektu.

 

KLJUČNE REČI: regionalna pismenost, Jugoslavija, Crna Gora, istorija, geografija, obrazovanje

 

REFERENCE:

 • Anić Tomislav, i Vjera Brković. „Akcijski planovi protiv nepismenosti u Hrvatskoj od 1945. do 1970-ih“. Časopis za suvremenu povijest, 52, br. 3. (2020), 705–729. DOI: https://doi.org/10.22586/csp.v52i3.11542
 • Bakić Radovan, i Dragica Mijanović. Stanovništvo Crne Gore u drugoj polovini XX vijeka. Nikšić: Filozofski fakultet Nikšić i Geografski institut Filozofskog fakulteta, 2008.
 • Bondžić, Dragomir. „Opismenjavanje u Jugoslaviji i Srbiji u periodu 1945–1950: nasleđe, ciljevi, tok, rezultati i nedostaci“. Andragoške studije, br. 1, (2010), 91–110.
 • Boškovska, Nada. Yugoslavia and Macedonia before Tito: Between Repression and Integration. London and New York: I. B. Tauris, 2017. DOI: https://doi.org/10.5040/9781350989931
 • Georgeoff, Peter John. The educational system of Yugoslavia. Washington, DC: US Department of Education and International Education Programs, 1982. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED221454.pdf (pristupljeno 10. 2. 2023).
 • Islami, Hivzi. „Nepismenost u današnjem kosovskom selu“. Sociologija sela, 20, br. 77/78, (1982), 219–232. https://hrcak.srce.hr/file/176809 (pristupljeno 10. 12. 2022).
 • Katz, Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945–1953. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011.
 • Kiss, Tamás T. “A dualizmuskori Magyarország kultúr/Politikai problémája: az analfabétizmus”. Szín: Közösségi művelődés, 17, br. 2, (2012), 25–44. https://epa.oszk.hu/01300/01306/00116/pdf/EPA01306_Szin_2012_17_02_aprilis_025-044.pdf (pristupljeno 25. 1. 2023).
 • Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948: Stanovništvo po pismenosti, knjiga V. Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1955.
 • Marković, Jovan. „Regionalno rasprostranjenje nepismenosti u Jugoslaviji“. Glasnik Srpskog geografskog društva, 1, br. 1, (1970), 47–58.
 • Mutschlechner, Martin. “Parallel worlds: literacy as a yardstick for development”. Habsburger.net. https://ww1.habsburger.net/en/chapters/parallel-worlds-literacy-yardstick-development (pristupljeno: 15. 1. 2022).
 • Papić, Mitar. Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878–1918). Sarajevo: IP Veselin Masleša, 1972.
 • Pašalić Kreso, Adila. „Obrazovanost stanovništva u Bosni i Hercegovini: Bosna i Hercegovina između najviše stope nepismenosti i najnižeg nivoa obrazovanosti“. U: Demografske i etničke promjene u Bosni i Hercegovini. Urednik Ivan Cvitković, 93–124. Sarajevo: ANUBIH, 2017. DOI: https://doi.org/10.5644/PI172.06
 • Pejović, Momčilo. Školovanje crnogorske omladine u inostranstvu 1848–1918. Podgorica: Istorijski institut Crne Gore i Službeni list Crne Gore, 2000.
 • Perošević Nenad, i Miloš Krivokapić. „Prosvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947−1951)“. Annales, Series Historia et Sociologia, 26, br. 2, (2016), 317–328.
 • Radivojević, Biljana. „Slika nepismenosti u Srbiji“. Demografski pregled, 4, br. 16, (2003), 1–3. https://dds.civicatalyst.org/node/4 (pristupljeno: 19. 8. 2022).
 • Radojičić, Branko. Crna Gora: Geografski enciklopedijski leksikon. Nikšić: Filozofski fakultet, 2015.
 • Rovinski, Pavle. Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti, knjiga IV. Cetinje: Izdavački centar, 1993–1994.
 • Troch, Pieter. “Education and Yugoslav Nationhood in Interwar Yugoslavia: Possibilities, limitations and interactions with other national ideas”. Doktorska disertacija. Ghent University, Faculty of Arts and Philosophy, 2012. http://hdl.handle.net/1854/LU-4267482 (pristupljeno 7. 3. 2022).