Категорије

Dr Ratomir Milikić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

DODELE ODLIKOVANJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U EMIGRACIJI 1941–1945.

God. XXXV, 2/2017, str. 85–99
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.mil.85-99

 

APSTRAKT/REZIME: U članku se analizira do sada u nauci neobrađivana tema: dodele odlikovanja Kraljevine Jugoslavije tokom boravka kralja i Vlade u emigraciji (Londonu i Kairu). Kako je dodela odlikovanja jedan od osnovnih prerogativa suverena, kao i Vlade, ona je u tim komplikovanim i nadasve teškim vremenima koje opserviramo, imala poseban simbolički značaj. Ne samo da su se dodele nastavile, već su izrađivana nova kovanja postojećih odlikovanja, a u fragmentovanoj i krajnje oskudnoj arhivskoj građi pronađen je i predlog tadašnjeg ministra vojnog, đenerala Dragoljuba Mihailovića za ustanovljenje novog odlikovanja, ali to nije realizovano. Rad se uglavnom zasniva na istraživanju u Arhivu Jugoslavije, gde su obrađeni fond Vlada u emigraciji i Lični fond Save Kosanovića.

 

KLJUČNE REČI: odlikovanja, Drugi svetski rat, Orden krst Majke Jugovića, Vlada u emigraciji, đeneral Dragoljub Mihailović, partizanski pokret, Jugoslavija

 

IZVORI:

  • Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 103, Vlada u emigraciji; fond 83, Sava Kosanović.
  • Zapisnici sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Službeni glasnik, 2004.
  • Službene novine (1941–1945)
  • Śpiewak (1937)
  • http://uboat.net/allies/commanders/2712.html (pristupljeno 14. 12. 2016)

 

REFERENCE:

  • Acović, Dragomir. Slava i čast: odlikovanja među Srbima, Srbi među odlikovanjima. Beograd: Službeni glasnik, 2013.
  • Dimitrijević Bojan, i Kosta Nikolić. Đeneral Mihailović – biografija. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2004.
  • Dimitrijević Bojan B., Micevski Milan, i Predrag Miladinović. Kraljevsko vazduhoplovstvo 1918–1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
  • Pavlović, Kosta St. Ratni dnevnik 1941–1945. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
  • Car Pavel, and Tomislav Muhić. Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations from 1859 to 1941. Vienna: Verlag Militaria, 2009.