Категорије

Doc. dr Goran Latinović
Univerzitet u Banja Luci, Filozofski fakultet
Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 

JUGOSLOVENSKO-ITALIJANSKO POMORSKO RIVALSTVO NA JADRANSKOM MORU 1919–1929.

God. XXXV, 2/2017, str. 59–70
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.lat.59-70

 

APSTRAKT/REZIME: U članku se govori o rivalstvu između jugoslovenske i italijanske trgovačke mornarice i između jugoslovenskih i italijanskih luka na Jadranskom moru, u periodu od deset godina, to jest od okončanja Prvog svjetskog rata i početka pregovora o podjeli austrougarske trgovačke flote 1919. do početka Svjetske ekonomske krize 1929. Rad je napisan uglavnom na osnovu neobjavljene građe iz Centralnog državnog arhiva i Istorijsko-diplomatskog arhiva Ministarstva inostranih poslova u Rimu kao i Arhiva Jugoslavije u Beogradu. Dostupna literatura, starija i novija, korišćena je prevashodno za uvodni dio u kojem je riječ o glavnim obilježjima jugoslovensko-italijanskih političkih i ekonomskih odnosa tokom dvadesetih godina 20. vijeka.

 

KLJUČNE REČI: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Italija, rivalstvo, Jadransko more, trgovinska razmjena, trgovačka mornarica, pomorski i lučki saobraćaj

 

IZVORI:

 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 65, Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije; zbirka 81, Dobrivoje Stošović; fond 148, Ministarstvo saobraćaja Kraljevine Jugoslavije; fond 373, Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Italiji.
 • Archivio centrale dello Stato (ACS), Ministero della marina mercantile – Direzione generale del personale e affari generali; Ministero del tesoro – Direzione generale tesoro, Ufficio di verifica e compensazione e trattati di pace.
 • Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (ASDMAE), Archivio del commercio.
 • I documenti per la storia dei rapporti fra l’Italia e la Jugoslavia, a cura di Amedeo Giannini. Roma: Istituto per l’Europa orientale, 1934.
 • Pregled međunarodnih ugovora i drugih pravnih akata od međunarodnopravnog značaja za Jugoslaviju od 1918. do 1941. godine. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1962.

 

REFERENCE:

 • Alatri, Paolo. Nitti, D’Annunzio e la questione adriatica. Milano: Feltrinelli, 1976.
 • Bjelajac, Mile. „Talijanske teritorijalne pretenzije u svjetlu vojnog faktora 1918–1920“. Vojnoistorijski glasnik, XXXVII, br. 3, (1986), 197–208.
 • Bratulić, Vjekoslav. „Politički sporazumi između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS odnosno Jugoslavije nakon Rapalla“. Jadranski zbornik: prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara, VI/1963–1965, (1966), 5–70.
 • Bucarelli, Massimo. La Jugoslavia nella politica estera di Mussolini 1924–1937. Roma: Loreto, 2004.
 • Burgwyn, James H. Italian Foreign Policy in the Interwar Period 1918–1940. Westport: Greenwood Publishing Group, 1997.
 • Đurović, Smiljana. Državna intervencija u industriji Jugoslavije 1918–1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1986.
 • Ekmečić, Milorad. Ratni ciljevi Srbije 1914. Beograd: Srpska književna zadruga, 1973.
 • Krizman, Bogdan. Vanjska politika jugoslavenske države 1918–1941: diplomatsko-historijski pregled. Zagreb: Školska knjiga, 1975.
 • Latinović, Goran. „Yugoslav-Italian Economic Relations (1918–1929): Main Aspects“. Balcanica, XLVI, (2015), 171–194.
 • Lederer, Ivo J. La Jugoslavia dalla conferenza della paca al trattato di Rapallo 1919–1920. Milano: Il Saggiatore, 1966.
 • Mitrović, Andrej. Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, 1969.
 • Monzali, Luciano. „La questione jugoslava nella politica estera italiana dalla prima guerra mondiale ai trattati di Osimo (1914–1975)“. Europa adriatica: storia, relazioni, economia, a cura di Franco Botta e Italo Garzia, Roma – Bari: Laterza, 2004, 15–72.
 • Šepić, Dragovan. Italija, saveznici i jugoslavensko pitanje 1914–1918. Zagreb: Školska knjiga, 1970.
 • Živojinović, Dragan R. „Italija u Dalmaciji 1918–1920“. Zadarska revija, br. 1–2, (1974), 98–120.