Категорије

Dr Dragan Bogetić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

JUGOSLOVENSKI NASTUP NA KONFERENCIJI O EVROPSKOJ BEZBEDNOSTI I SARADNJI U HELSINKIJU 1973–1975.

God. XXXIV, 2/2016, str. 137–164
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.bog.137-164

 

APSTRAKT/REZIME: U radu su izloženi ključni stavovi Jugoslavije u vezi sa pitanjem evropske bezbednosti i saradnje tokom Konferencije u Helsinkiju, od jula 1973. do avgusta 1975. Zajedno sa grupom evropskih nesvrstanih i neutralnih država, Jugoslavija je u velikoj meri doprinela tome da se ova konferencija oslobodi blokovskih okvira i da se kroz demokratski dijalog svih učesnika pristupi rešavanju najvažnijih međunarodnih problema.

 

KLJUČNE REČI: blokovi, neutralne i nesvrstane zemlje, SAD, SSSR, Jugoslavija, KEBS, saradnja, granice, osnovne slobode i prava, pregovori, sporazumi

 

IZVORI:

 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fondovi: Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije (CK SKJ), 507; Predsedništvo SFRJ, 803; Kabinet Predsednika Republike (KPR) 837.
 • Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DAMSP), Politička arhiva (PA), Jugoslavija, 1972–1975.
 • Borba, Beograd
 • Spoljnopolitička dokumentacija, Beograd
 • Godišnjak Instituta za međunarodnu politiku, 1973–1975. Beograd: IMPP, 1974–1976.

 

REFERENCE:

 • Aćimović, Ljubivoje. Problemi bezbednosti u Evropi. Beograd: IMPP/Prosveta, 1978.
 • Aćimović Ljubivoje, i Sonja Dapčević-Oreščanin. Materijali o evropskoj bezbednosti i saradnji. Beograd: IMPP, 1969.
 • Bogetić, Dragan. Jugoslovensko-američki odnosi 1961–1971. Beograd: ISI, 2012.
 • Bogetić, Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 1956–1961. Beograd: ISI, 2006.
 • Bogetić, Dragan. „Jugoslavija između Istoka i Zapada“. U: Jugoslavija u Hladnom ratu, Zbornik radova. Urednik Aleksandar Životić, 13–36. Beograd: INIS, 2010.
 • Bogetić, Dragan. „Američke analize budućnosti Jugoslavije posle Tita s početka 70-tih godina“. Tokovi istorije, br. 1, (2012), 159–174.
 • Bogetić, Dragan. „Tršćanska kriza 1974. i pogoršanje jugoslovensko-američkih odnosa“. Istorija 20. veka, br. 1, (2015), 95–110.
 • Čehulić Vukadinović, Lidija. Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi. Zagreb: Politička kultura, 2010.
 • Dimić, Ljubodrag. Jugoslavija i Hladni rat. Ogledi o spoljnoj politici Josipa Broza Tita (1944–1974). Beograd: Arhipelag, 2014.
 • Dimić, Ljubodrag. Josip Broz Tito, Yugoslav Policy and the Formation of the Concept of European Security 1968–1975“. In: From Helsinki to Belgrade. Editors Vladimir Bilandžić, Dittmar Dahlmann, Milan Kosanović. Bonn: Bonn University Press, 2012.
 • Đokić, Dragomir. „Kontrola naoružavanja u Evropi (predlozi i inicijative 1946–1969)“. U: Materijali o evropskoj bezbednosti i saradnji. 177–264. Beograd: IMPP, 1969.
 • Ficher, Thomas. „The N+N and the Folow-up Meeting in Belgrade 1977/78“. In: From Helsinki to Belgrade. Editors Vladimir Bilandžić, Dittmar Dahlmann, Milan Kosanović. Bonn: Bonn University Press, 2012.
 • Hronika međunarodnih događaja. 1969. Beograd: IMPP, 1970.
 • KEBS 77. Beogradski sastanak. Priredio Boško Čolak-Antić, i dr. Beograd: Tanjug 1977.
 • Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji. Dokumenti KEBS: 1975–1995. Urednik Branislav Milinković. Beograd: Međunarodna politika, 1995.
 • Maresca, J., To Helsinki: The Conference on Security and Cooperation in Europe, 1973–1975. Durham: Berghahn Books, 1985.
 • Mates, Leo. Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije. Beograd: Nolit, 1976.
 • Nikoliš, Dušan. Strategija dominacije. Beograd: Radnička štampa, 1985.
 • Petković, Ranko. Aktivnost grupe neutralnih i nesvrstanih zemalja na KEBS-u. Zagreb: FPZ, 1979.
 • Urho Kekkonnen – borac za mir. Urednik Radovan Vukadinović. Zagreb: Globus, 1977.
 • Visković, Ivo. „Odnosi Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država“. Jugoslovenski pregled, XXXII, (1988), 23–45.
 • Vukadinović, Radovan. Evropska sigurnost i suradnja. Zagreb: Globus, 1976.
 • Vukasović, Vid. „Kontrola naoružanja u Evropi (predlozi i inicijative 1946–1969)“. Materijali o evropskoj bezbednosti i saradnji. 177–264. Beograd: IMPP, 1969.
 • Živanov, Sava. Socijalizam i nesvrstane zemlje. Beograd, 1976.