Категорије

Dr Dragomir Bondžić
Institut za savremenu istoriju

Beograd, Republika Srbija

 

Dr Kosta Nikolić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

Dr Nebojša Stambolija
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

ČETRDESET GODINA ČASOPISA „ISTORIJA 20. VEKA“ 1983‒2023.

God. XLI, 2/2023, str. 265–282
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.2.bon.265-282

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se analizira časopis „Istorija 20. veka“. Najpre se opisuju okolnosti koje su dovele do njegovog pokretanja 1983. godine, obraća se pažnja na teme koje su pokretane i reakciju naučne i stručne javnosti na prvu objavljenu svesku časopisa. Ključni deo rada predstavlja statistička analiza tekstova po uredništvima, tipu i tematici radova, rubrikama, jeziku kojim su radovi pisani, afilijaciji i poreklu autora i drugim parametrima. Na kraju teksta, data je analiza međunarodne vidljivosti časopisa kroz uključivanje u svetske indeksne baze. Rad se završava zaključno sa četrdesetim godištem časopisa, odnosno sa 2022. godinom.

 

KLJUČNE REČI: časopis „Istorija 20. veka“, naučna periodika, istoriografija, statistika, kvantitativna analiza, indeksne baze

 

REFERENCE:

  • Gulić, Milan. „Trideset godina časopisa Istorija 20. veka“. Istorija 20. veka, br. 2, (2013), 219–231.
  • Nikolić, Kosta. Prošlost bez istorije. Polemike u jugoslovenskoj istoriografiji 19611991. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2003.
  • Popović, Nikola. „Dvadeset godina časopisa Istorija 20. veka, 1983‒2003“. Istorija 20. veka, br. 2, (2003), 9‒10.
  • Popović, Svetlana. „Istorija 20. veka 1983–1992. Analiza sadržaja“. Istorija 20. veka, br. 1, (2000), 131–142.
  • „Reč Uređivačkog odbora“. Istorija 20. veka, br. 1, (1983), 7.
  • Spasojević, Tamara. „Slika Drugog svetskog rata u časopisu Istorija 20. veka“. Istorija 20. veka, br. 1, (2004), 105–130.
  • Vesović, Milan. „Petnaest godina časopisa Istorija 20. veka 1983‒1997“. Istorija 20. veka, br. 2, (1997), 211‒218.