Категорије

Sali Kadria, Phd
Institute for History, Albanological Studies Academy of Tirana
Tirana, Republic of Albania

 

A VIEW ON ALBANIAN-YUGOSLAV RELATIONS DURING 1922-1923

God. XL, 1/2022, str. 17–38
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.kad.17-38

 

APSTRAKT/REZIME:

This scientific article aims to reflect some of the aspects of Albanian-Yugoslav relations in the years 1922-1923. During this period, there were two options facing the political leaders in Albania: Orienting their country toward Italy or the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, as the two countries that were interested the most on the Albanian issue. Albanian-Yugoslav relations during these years were affected by several factors, such as: the Albanian issue in Kosovo and other ethnic areas located within the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes; the Italo-Yugoslav rivalry in Albania, as well as the orientation of the various Albanian political groups in Albania in relation to its neighboring countries.

 

KLJUČNE REČI: Albania, Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, Italy, Italian-Yugoslav Rivalry, Commission of Inquiry to the Council of the League of Nations

 

REFERENCE:

 • Bakić, Dragan. “Nikola Pašić and the Foreign Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 1919-1926”. Balcanica, XLVII, (2016), 285–316. https://doi.org/10.2298/BALC1647285B
 • Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare pas Luftës I Botërore (1919-1926), vol. III, Arben Puto (ed.). Tiranë: “albin”, 2001.
 • (Dibra), Pranvera Teli. Shqipëria dhe diplomacia angleze 1919-1927. Tiranë: Neraida, 2005.
 • [Eden, Morton F.] By an Australian – Albania and her neighbours. London: [There is no publishing house], July 1921.
 • Fischer, Bernd Jurgen. Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, përkthyer nga Krenar Hajdëri, botim i tretë në shqip. Tiranë: Çabej, 2004.
 • Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Vëllimi 1, botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Tiranë: Kristalina-KH, 2008.
 • Guy, Nicola C. Lindja e Shqipërisë – Nacionalizmi Etnik, Fuqitë e Mëdha të Luftës së Parë Botërore dhe Lindja e Pavarësisë Shqiptare, përkthyer nga Krenar Hajdëri. Tiranë: Pegi, 2012.
 • Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III, botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Tiranë: Toena, 2007.
 • Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX (1920-1924), vëllimi II. Tiranë: Botimet Albanologjike, 2019.
 • Hrabak, Bogumil. „Mirditi između Italijana, arbanaških nacionalista i Srba (1918–1921)“. Istorija 20. veka, 1–2, (1993), 35–51.
 • I Documenti Diplomatici Italiani (DDI), Settima Serie: 1922-1935, vol. I, (31 ottobre 1922 – 26 aprile 1923), Ministero degli Affari Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici (prepared by Ruggero Moscati), La Libreria dello Stato – Istituto Poligrafico dello Stato P. V., Roma MCMLIII – 1953.
 • Mehmeti, Armend. Diplomacia e Britanisë së Madhe në marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1919-1939, botim i Institutit të Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike. Tiranë: Kristalina – KH, 2020.
 • Mema, Albana. “Situata në Shqipëri pas krizës së rëndë politike të vitit 1921 dhe kryengritjes së marsit 1922”. Studime historike, 3-4, (2014), 129–147.
 • Meta, Beqir. “Vështrim rreth kombëtarizimit dhe pavarësimit të Kishës Ortodokse (1920-1923)”. Studime historike, 1-2, (2012), 71–97.
 • Meta, Beqir. “Procesi i ndërtimit kombëtar në vitet 1920-1930”. In: 100 vjet Pavarësi: Aktet e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare: Tiranë, më 26-27 nëntor 2012. Tiranë: Botimet Albanologjike, 2014.
 • Milo, Paskal. Shqipëria dhe Jugosllavia 1918-1927. Tiranë: Enciklopedike, 1992.
 • Milo, Paskal. Politika e Jashtme e Shqipërisë (1912-1939), vëllimi i parë. Tiranë: Toena, 2013.
 • Mousset, Albert. Shqipëria përballë Europës (1912-1929), përkthyer nga Asti Papa. Tiranë: Dituria, 2004.
 • Puto, Arben. Historia diplomatike e çështjes shqiptare 1878-1926. Tiranë: Dudaj, 2010.
 • Shën Naumi dhe diplomacia e kohës, trajtesë dhe dokumente të përgatitura nga Prof. Dr. Kaliopi Naska. Tiranë: Kristalina-KH, 2012.
 • Strazimiri, Ismail. Lufta kundër pavarësimit të Shqipërisë – Kujtime historike për Lëvizjen Kombëtare në Qarkun e Dibrës. Tiranë: Naimi, 2010.
 • Swire, Joseph. Shqipëria. Ngritja e një mbretërie, përkthyer nga Kujtim Ymeri. Tiranë: Dituria, 2005.
 • Toçi, Veniamin. Ndërhyrja e kapitalit të huaj në Shqipëri dhe qëndrimi i qarqeve demokratike, 1921-1925, botim i Institutit të Historisë të Akademisë së Shkencave të R.P.S të Shqipërisë. Tiranë: 1974.
 • Tomes, Jason. King Zog, self-made monarch of Albania. Sutton Publishing, 2007.
 • Verli, Marenglen. “Rrymat politike brenda Komitetit ‘MKK’ dhe pozicioni i Hoxha Kadri Prishtinës”. Studime historike, 3-4, (2012), 253–270.
 • Vlora, Eqrem bej. Kujtime (1885-1925), përkthyer nga Afrim Koçi. Tiranë: Shtëpia e Librit & Komunikimit, 2003.
 • Vllamasi, Sejfi. Ballafaqime politike në Shqipëri 1897-1942, [Political confrontations in Albania 1897-1942] (Kujtime dhe vlerësime historike), botim i dytë. Tiranë: Neraida, 2000.
 • Vllamasi, Sejfi. Ballafaqime politike në Shqipëri 1897-1942, (Kujtime dhe vlerësime historike), përgatitur për botim nga Prof as. dr. Maranglen Verli. Tiranë: Vllamasi, 2012.