Категорије

1/2015

ČLANCI

Svetko Kovač, Bojan B. Dimitrijević
SLUČAJ ALEKSANDRA RANKOVIĆA PREMA DOKUMENTIMA KOS-A: DA LI JE BILO
PRISLUŠKIVANJA? (9–22)
  

Jasmina Milanović
ODBOR GOSPOĐA „KNEGINJA LJUBICA“ 1899–1942. (23–33)  

Nebojša Stambolija
OFICIRSKI KOR SRPSKE DRŽAVNE STRAŽE (35–44)  

Goran Latinović
JUGOSLOVENSKO-ŠVEDSKI ODNOSI 1941–1945 (45–60)  

Ivana Dobrivojević
(NE)DOBROVOLJNI GRADITELJI SOCIJALIZMA: MLADI RADNICI U RANOM PERIODU SOCIJALISTIČKE JUGOSLAVIJE (61–75)  

Miomir Gatalović
PRERASTANJE AUTONOMNE KOSOVSKO-METOHIJSKE OBLASTI U AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJU 1959–1963 (77–94)  

Dragan Bogetić
TRŠĆANSKA KRIZA 1974. I POGORŠANJE JUGOSLOVENSKO-AMERIČKIH ODNOSA (95–110)  

Vladimir Petrović
RASPAD SFRJ: KRIZA, EROZIJA, PAT (111-132)  

Jakša Raguž
RATNA BOLNICA „PETROVA GORA“ 1991/1993. GODINE (133–156)  

Petar Dragišić
ČLANCI ČASOPISA FOREIGN AFFAIRS O JUGOSLOVENSKIM RATOVIMA 1991–1999. (157–171)  

PRILOZI

Žan-Noel Grandom
MESTA PAMĆENJA U SRCU GRADA: SPOMENICI STRADALNICIMA NA ISTOKU FRANCUSKE (ALZAS I MOZEL) (173–189)  

PRIKAZI

Nebojša Stambolija, Pawel Wawryszuk
POL­SKA I JU­GO­SŁ­A­WIA W STOSUN­KACH MI­ĘDZYNA­RO­DOWYCH PO II WOJ­NIE ŚWI­A­TO­WEJ, ured­ni­ci: Mom­či­lo Pa­vlo­vić, An­dr­zejZać­mi­ń­ski, In­sti­tut za isto­ri­ju i me­đu­na­rod­ne od­no­se – Uni­ver­zi­tet Ka­zi­mir Ve­li­ki, Bid­gošć 2014, str. 384 (191–192)

Božica Slavković
KO­STA NI­KO­LIĆ, SR­ĐAN CVET­KO­VIĆ, SR­BI I AL­BAN­CI NA KO­SO­VU I ME­TO­HI­JI U 20. VE­KU, In­sti­tut za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Be­o­grad 2014, str. 343 (192–194)

Dušan Bojković
VENCESLAV GLIŠIĆ, REVOLUCIONARI, Službeni glasnik, Beograd 2012, str. 160 (194–196)

INFORMACIJE

Nebojša Stambolija
Naučni skup JUGOSLOVENSKO-POLJSKI ODNOSI U XX VEKU, Beograd, 9–10. oktobar 2014. (197–198)

Milan Gulić
Šesti naučno-stručni skup ISTORIJA MEDICINE, FARMACIJE, VETERINE I NARODNA ZDRAVSTVENA KULTURA, Zaječar, 2–3. oktobar 2014. (199–200)

Stanislav Sretenović
Okrugli sto MLADA BOSNA I IDEJA NACIONALNOG OSLOBOĐENJA, Banja Luka, 24. novembar 2014. (200)

Tags: