Категорије

Др Андрей Юрьевич Павлов [Andrej Jurjevič Pavlov]
Državni univerzitet u Sankt Petersburgu, Fakultet za međunarodne odnose
Sankt Petersburg, Rusija

 

СПАСТИ СОЮЗНИКА: ПЛАНЫ ПОМОЩИ СЕРБИИ В СТРАТЕГИИ РОССИИ ОСЕНЬЮ 1915 Г.
[SPASITI SAVEZNIKA: PLANOVI POMOĆI SRBIJI U STRATEGIJI RUSIJE U JESEN 1915.]

God. XXXIV, 2/2016, str. 9–26
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.pav.9-26

 

APSTRAKT/REZIME: U jesen 1915. sile Antante, uključujući i Rusiju, nisu mogle da obezbede dovoljno efikasnu pomoć Srbiji. One nisu bile u stanju da sačuvaju zemlju od okupacije, iako su početkom 1915. saveznici razmatrali mogućnost preduzimanja hitnih mera za spasavanje Srbije iz teške situacije. Ruska komanda je podržavala plan da se pošalju trupe u Solun, ali nije smatrala da je neophodno koristiti ruske vojnike u tu svrhu. Samo zbog pritiska saveznika, Rusija je odlučila da pošalje mali odred na Balkan. U to vreme, nada da će se ostvariti psihološki efekat na bugarsku armiju priključivanjem Rusa savezničkim snagama bila je još održiva. Ruska komanda, međutim, razmatrala je različite opcije kao sredstvo pružanja pomoći Srbiji. Ukupno ih je bilo pet: udar protiv austrougarskih snaga u Galiciji; zajednička ofanziva sa rumunskom armijom protiv Bugarske; napad na Bugarsku preko rumunske teritorije, ali bez učešća rumunske vojske; iskrcavanje ruskih trupa u bugarsku luku Varna; iskrcavanje ruskih trupa u blizini turskih luka na Crnom moru, a potom napredovanje prema Bosforu. Za ove akcije, Rusija je odmah formirala novu VII armiju. Osim toga, načelnik štaba Vrhovne komande general Aleksejev je predložio da saveznici radikalno preispitaju svoju ratnu strategiju i preduzmu snažne udare na Bugarsku i Austro-Ugarsku na Solunskom i ruskom Jugozapadnom frontu. Iz raznih razloga, nijedan od navedenih planova nije realizovan.

 

KLJUČNE REČI: ruska strategija, međusaveznički odnosi, strategija Antante

 

IZVORI:

 • Архив внешней политики Российской Империи, Москва – АВПРИ (Arxiv vneshnej politiki Rossijskoj Imperii, Moskva – AVPRI).
 • Российский государственный архив военно-морского флота, Санкт-Петербург – РГАВМФ (Rossijskij gosudarstvennyj arxiv voenno-morskogo flota, Sankt-Peterburg – RGAVMF).
 • Российский государственный военно-исторический архив, Москва – РГВИА (Rossijskij gosudarstvennyj voenno-istoricheskij arxiv, Moskva – RGVIA).
 • Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург – РГИА (Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arxiv, Sankt-Peterburg – RGIA).
 • Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и временного правительств (МОЭИ), Москва, Гос. соц.-экон. изд-во, 1931–1938, Серия III, Т. VI, IX (Mezhdunarodnye otnosheniya v e’poxu imperializma. Dokumenty iz arxivov carskogo i vremennogo pravitel’stv (MOE’I), Moskva, Gos. soc.-e’kon. izd-vo, 1931–1938, Seriya III, T. VI, IX).

 

REFERENCE:

 • Айрапетов, Олег Рудольфович. „На Восточном направлении. Судьба Босфорской экспедиции в правление императора Николая II“. В: Последняя война императорской России, Сборник статей. 158–261. Москва: Три квадрата, 2002 (Ajrapetov, Oleg Rudol’fovich. „Na Vostochnom napravlenii. Sud’ba Bosforskoj e’kspedicii v pravlenie imperatora Nikolaya II“. V: Poslednyaya vojna imperatorskoj Rossii, Sbornik statej. 158–261. Moskva: Tri kvadrata, 2002).
 • Богданович, Бранко. Братья по оружию. Москва: Страховая Пресса, 2014 (Bogdanovich, Branko. Brat’ya po oruzhiyu. Moskva: Straxovaya Pressa, 2014).
 • Верховский, Александр Иванович. Россия на Голгофе. Из походного дневника 1914–1918 гг. Москва: Гос. публичная историческая библиотека России, 2014 (Verxovskij, Aleksandr Ivanovich. Rossiya na Golgofe. Iz poxodnogo dnevnika 1914–1918 gg. Moskva: Gos. publichnaya istoricheskaya biblioteka Rossii, 2014)
 • За балканскими фронтами Первой мировой войны. Москва: Индрик, 2002 (Za balkanskimi frontami Pervoj mirovoj vojny. Moskva: Indrik, 2002).
 • Корсун, Николай Георгиевич. Балканский фронт мировой войны. 1914–1918. Москва: Гос. воен. изд-во Наркомата обороны Союза ССР, 1937 (Korsun, Nikolaj Georgievich. Balkanskij front mirovoj vojny. 1914–1918. Moskva: Gos. voen. izd-vo Narkomata oborony Soyuza SSR, 1937).
 • Les carnets secrets d’Abel Ferry 1914–1918. Paris: Grasset, 1957.
 • Ллойд-Джордж, Дэвид. Военные мемуары, Т. 1–2. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1934 (Llojd-Dzhordzh, De’vid. Voennye memuary, T. 1–2. Moskva: Gosudarstvennoe social’no-e’konomicheskoe izdatel’stvo, 1934)
 • Павлов, Андрей Юрьевич. Русская одиссея эпохи Первой мировой. Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах. Москва: Вече, РХГА, 2008 (Pavlov, Andrej Yur’evich. Russkaya odisseya e’poxi Pervoj mirovoj. Russkie e’kspedicionnye sily vo Francii i na Balkanax. Moskva: Veche, RXGA, 2008).
 • Пуанкаре, Раймон. На службе Франции, Т. 1–2. Москва: АСТ, Харвест, 2002 (Puankare, Rajmon. Na sluzhbe Francii, T. 1–2. Moskva: AST, Xarvest, 2002).
 • Тюриков, Сергей Викторович. Экспедиция особого назначения на Дунае по оказанию помощи Сербии в августе 1914 г. – октябре 1915 г. Хроники Русских Морских отрядов в Сербии и на Дунае. Санкт-Петербург: Галея Принт (Tyurikov, Sergej Viktorovich. E’kspediciya osobogo naznacheniya na Dunae po okazaniyu pomoshhi Serbii v avguste 1914 g. – oktyabre 1915 g. Xroniki Russkix Morskix otryadov v Serbii i na Dunae. Sankt-Peterburg: Galeya Print).