Categories

Dr Aleksandar Simonovski

Institute of National History

Skopje, Macedonia

 

THE RESCUE OF THE ALLIED PILOTS IN POREČE IN 1944

Vol. XXXV, 1/2017, pp. 77–101
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.1.sim.77-101

 

ABSTRACT/RESUME: The paper presents the results of the research conducted on the rescue of the seven Allied (American) pilots in Macedonia (Poreče) by the Ravna Gora Movement. This event took place in August, 1944. The paper is composed of several parts: analysis of the sources used the rescue of the pilots and the elaboration of the letter written on the 26th of June 1945 by one of the seven rescued pilots.

 

KEYWORDS: Ravna Gora Movement, Poreče, Voislav Sajković, Mihajlo Andrić, Donald N. Crews, pilots, letter

 

SOURCES:

 

REFERENCES:

 • Dragoljub M. Mihailović, rat i mir đenerala. Izabrani ratni spisi, I. Priredili: Milan Vesović, Kosta Nikolić, Bojan B. Dimitrijević. Beograd: Srpska reč, 1998.
 • Savezničko bombardovanje Leskovca 6. septembra 1944, studija i dokumenti. Momčilo Pavlović, Veroljub Trajković. Leskovac: Institut za savremenu istoriju, Narodni muzej Leskovac, 1995.
 • Čepreganov, Todor. Britanskata uprava za specijalni operacii (SOE) vo Makedonija: britanskite voeni misii vo Makedonija (1942–1945). Skopje: Institut za nacionalna istorija, 2001.
 • Dimitrijevski, Marjan. Makedonija vo Antifašističkata vojna (1944–1945). Skopje: Menora, 1995.
 • Dimitrijevski, Marjan. Makedonskata vojska 1944–1945 (Pregled na Glavniot štab, brigadite, diviziite, korpusite i V jugoslovenska armija). Skopje: Institut za nacionalna istorija, 1999.
 • Dželebdžić, Milovan. Borbe s grupom armija „E“ (od Grčke do austrijske granice). Beograd: Narodna armija, 1978.
 • Dželebdžić, Milovan. „Dejstva na komunikacije u Jugoslaviji od 1. do 7. septembra 1944. godine“. Vojnoistorijski glasnik XXI, br. 3, (1970), 7
 • Craven, Wesley Frank and Cate, James Lea. The Army Air Forces in World War II, Volume Three, Europe: Argument to V-E Day, January 1944 to May 1945. Washington, D.C.: Office of Air Force History, 1983.
 • Craven, Wesley Frank and Cate, James Lea. The Army Air Forces in World War II, Volume Two, Europe: Torch to Pointblank, August 1942 to December 1943. Washington, D.C.: Office of Air Force History, 1983.
 • Manevska, Draga-Orajt. „Skromna prijatelska večera“. In: Zbornik na seќavanja i dokumenti za borbeniot pat na Pettata makedonska narodnoosloboditelna brigada-Prilepska. Redakcija Ljuben Georgievski-Ljupta i dr., 122–123. Skopje: Opštinski odbor na Sojuzot na borcite od NOB-Prilep i Sekcija za neguvanje na borbenite tradicii na Pettata MNO brigada-Prilepska-Skopje, 1998.
 • Markoski, Blagoja. Taleska, Milena. Gorin, Svemir. “Geographical present and future of Poreče”. Paper presented at the scientific conference “Poreče Throughout the History”, 5–6 September 2009, the village of Samokov, Poreče, Republic of Macedonia.
 • Maurer, Maurer. Air Force Combat Units of World War II. Washington, D.C.: Office of Air Force History, 1983.
 • Maurer, Maurer. Combat squadrons of the Air Force World War II. S.l.: Albert F. Simpson Historical Research Center, Office of Air Force History, 1982.
 • Mihajlov, Mile. Voenozadninskite organi vo Narodnoosloboditelnata vojna na Makedonija (19411945). Skopje: Institut za nacionalna istorija, NIO „Studentski zbor“, 1992.
 • Miller, Marshall Lee. Bulgaria during the Second World War. Stanford, California: Stanford University Press, 1975.
 • Mire, Dimče. „Brigadata formira-nova brigada“. In: Zbornik na seќavanja i dokumenti za borbeniot pat na Pettata makedonska narodnoosloboditelna brigada-Prilepska. Redakcija Ljuben Georgievski-Ljupta i dr., 118–121. Skopje: Opštinski odbor na Sojuzot na borcite od NOB-Prilep i Sekcija za neguvanje na borbenite tradicii na Pettata MNO brigada-Prilepska-Skopje, 1998.
 • Nikolić, Kosta. Istorija Ravnogorskog pokreta 19411945, knjiga druga, Srbija pod okupacijom. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014.
 • Pepeljugoski, Petar. Nezaboravni godini (seќavanja). Prilep: RO Pečatnica „11 Oktomvri“ – Prilep, 1982.
 • Pepeljugovski, Petar-Crveniot. „Učestvoto i pridonesot na Pettata brigada vo borbite za osloboduvanje na Porečieto“. In: Zbornik na seќavanja i dokumenti za borbeniot pat na Pettata makedonska narodnoosloboditelna brigada-Prilepska. Redakcija Ljuben Georgievski-Ljupta i dr., 142–149. Skopje: Opštinski odbor na Sojuzot na borcite od NOB-Prilep i Sekcija za neguvanje na borbenite tradicii na Pettata MNO brigada-Prilepska-Skopje, 1998.
 • Petranović, Branko. Srbija u Drugom svetskom ratu 19391945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992.
 • Petrovski, Goga. „Sproveduvanje na četničkoto rakovodstvo od Poreče do Glavniot štab na NOV na Makedonija“. In: Zbornik na seќavanja i dokumenti za borbeniot pat na Pettata makedonska narodnoosloboditelna brigada-Prilepska. Redakcija Ljuben Georgievski-Ljupta i dr., 124–126. Skopje: Opštinski odbor na Sojuzot na borcite od NOB-Prilep i Sekcija za neguvanje na borbenite tradicii na Pettata MNO brigada-Prilepska-Skopje, 1998.
 • Ravenstein, Charles A. The organization and lineage of the United States Air Force. Washington, D.C.: Office of Air Force History, 1986.
 • Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knjiga XVIII, opovrgavanje – ocariti. Urednici dr Darinka Gortan-Premk i dr. Beograd: SANU, Institut za srpski jezik, 2010.
 • Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, knjiga IV, drugo fototipsko izdanje. Uređivački odbor Mihailo Stevanovic i dr. Novi Sad: Matica srpska, 1990.
 • Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, knjiga V, drugo fototipsko izdanje. Uređivački odbor Mihailo Stevanoviħ i dr. Novi Sad: Matica srpska, 1990.
 • Sredl, Katherine. Defenders of Liberty: 2nd Bombardment Group/Wing 1918–1993. Paducah: Turner Publishing Company, 1998.
 • Stanev, Stanimir Stoyanov and LaScotte, Mark Eugene. 289 days near Shumen. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2012.
 • Zografski, Dančo. „Britanskite misii vo Vardarska Makedonija vo 1943 i 1944 godina“. In: Zbornik na trudovi posveteni na akademikot Mihailo Apostolski po povod 75-godišninata od životot. Ureduvački odbor akad. Mihail D. Petruševski (odgovoren urednik) i dr., 277–291. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1986.