Categories

LIST OF REVIEWERS FOR VOLUME XXXVIII

 

 1. Akademik prof. dr LJUBODRAG DIMIĆ, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 2. Dr MIRA RADOJEVIĆ, dopisni član SANU, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 3. Dr JOVICA TRKULJA, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 4. Prof. dr BILJANA ŠIMUNOVIĆ BEŠLIN, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 5. Dr PREDRAG J. MARKOVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 6. Dr DRAGAN BOGETIĆ, naučni savetnik u penziji, Beograd
 7. Dr NIKICA BARIĆ, znanstveni savjetnik, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 8. Dr VLADIMIR GEIGER, znanstveni savjetnik, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 9. Dr MILAN TERZIĆ, naučni savetnik, direktor Arhiva Jugoslavije, Beograd
 10. Dr ZORAN JANJETOVIĆ, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 11. Dr SLOBODAN SELINIĆ, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 12. Dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 13. Dr KOSTA NIKOLIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 14. Dr VLADIMIR PETROVIĆ, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 15. Dr ALEKSANDAR ŽIVOTIĆ, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univer-zitet u Beogradu
 16. Dr GORAN LATINOVIĆ, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
 17. Dr ANDREJ EDEMSKI, viši naučni saradnik, Institut slavjanovedenija, Ruska akademija nauka, Moskva
 18. Dr MARICA KARAKAŠ OBRADOV, viša znanstvena suradnica, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 19. Dr ALEKSANDAR GAJIĆ, viši naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd
 20. Dr DRAGAN BAKIĆ, viši naučni saradnik, Balkanološki institut SANU, Beograd
 21. Dr OLGA MANOJLOVIĆ PINTAR, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 22. Dr SRĐAN CVETKOVIĆ, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 23. Dr MILAN KOLJANIN, viši naučni saradnik u penziji, Beograd
 24. Dr PAVEL VAVRIŠUK, docent, Institut za istoriju i međunarodne odnose, Univerzitet Kazimira Velikog, Bidgošč
 25. Dr NAIDA-MICHAL BRANDL, docent, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 26. Dr BRANIMIR JANKOVIĆ, docent, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 27. Dr MARTIN PREVIŠIĆ, docent, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 28. Dr STIPICA GRGIĆ, docent, Odsek za povijest, Hrvatske Studije, Sveuči-lište u Zagrebu
 29. Dr JOVAN ČAVOŠKI, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 30. Dr MILAN PILJAK, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 31. Dr ALEKSANDAR STOJANOVIĆ, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 32. Dr MIOMIR GATALOVIĆ, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 33. Dr MILUTIN ŽIVKOVIĆ, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 34. Dr MILOŠ TIMOTIJEVIĆ, naučni saradnik, Narodni muzej Čačak
 35. Dr RADE RISTANOVIĆ, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd
 36. Dr NIKOLA MIJATOV, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd