Categories

Ledia Dushku, PhD
Institute of History, Academy of Science

Tirana, Republic of Albania

 

FROM OTTOMANS TO ALBANIANS: THE FIRST BALKAN WAR AND THE PROCLAMATION OF ALBANIAN INDEPENDENCE (OCTOBER–NOVEMBER 1912)

Vol. XLII, 1/2024, pp. 1-18
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2024.1.dus.1-18

 

ABSTRACT/RESUME:

The First Balkan War separated Albania from the Ottoman Empire. In this historical context, the Albanian political elite’s separatist action must be viewed as a territorial defensive act. This is a consequence of Balkan developments. In the absence of a defensive capability of the Ottoman army, independence was declared in reaction to the military occupation of Ottoman territories inhabited by Albanians, from the Balkan Allies. In circumstances where independence and the establishment of a sovereign Albanian ethnicity were considered a crucial issue for the Adriatic Powers, Albanian nationalist activists visited Vienna and Budapest. They sought support within the context of ongoing Balkan developments. At the beginning of November, when Ottoman sovereignty in the Balkans weakened, Ismail Qemali an Albanian nationalist and scion of the Vlora family, held significant meetings with high-ranking Austria-Hungarian diplomatic and military officials. On the Ottoman side, the final reaction of the Albanian political elite to separation did not appear to be a decision agreed upon by the Ottoman Porte. Questioning the preservation of Ottoman sovereignty in the Balkans diminished cooperation between the Albanian periphery and the Ottoman center. This gave a separatist nature to the Albanian political elite’s action, accomplished in the National Assembly of Vlora. The latter’s decision-making carried a national and supra-religious character, fundamentally challenging the Ottoman model of state and social organization and opening the way for an alternative philosophy in the Albanian state organization.

 

KEYWORDS: First Balkan War, Albania, independence, Serbia, Greece, Montenegro, Ottoman Empire, Adriatic Powers, self-governing institutions, supra-religious character

 

REFERENCES:

 • Ahmad, Feroz. “The Late Ottoman Empire”. In: The Great Powers and the End of the Ottoman Empire. Editor Marian Kent, 5–29. London: Frank Cass, 1996.
 • Biondich, Mark. The Balkans, Revolution, War, and Political Violence since 1878. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 • Blumi, Isa. Reinstating the Ottomans: Alternative Balkan Modernities, 1800–1912. New York: Palgrave-Macmillan, 2011. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230119086
 • Bogdanović, Dimitrije. Knjiga o Kosovu. Beograd: SANU, 1986.
 • Boyar, Ebru. Ottomans, Turks and the Balkans: Empire Lost, Relations Altered. New York: I. B. Tauris, 2007. DOI: https://doi.org/10.5040/9780755609864
 • Cana, Zekeria. Politika e Serbisë kundrejt çështjes shqiptare: 1903-1913. Prishtinë: Shtypshkronja “KGT”, 2006.
 • Çelik, Bilgin. Ittihatçılar ve Arnavutlar: II. Meşrutiyet Döneminde Arnavut Ulusçuluğu ve Arnavut Sorunu. Istanbul: Buke Kitapları, 2004.
 • Childs, Timothy W.. Italo-Turkish Diplomacy and the War over Libya, 1911–1912. Leiden: Brill, 1990.
 • Clayer, Nathalie. Në fillimet e nacionalizmit shqiptar. Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë. Tiranë: Botimet Përpjekja, 2009.
 • Clayer, Nathalie. Une histoire en travelling de l’Albanie: 1920-1939 – Avec, au-delà et en deçà de l’Etat. Paris: Édition Karthala, 2022. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004491885
 • Dedijer, Jevto. Stara Srbija: Geografska i etnografska slika, Beograd: Nova Štamparija „Davidović”, 1912.
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, (editors). Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları, C. I. İstanbul: T. C. Basbakanlik Develt Arsivleri Genel Mudurlugu Osmanli Arsivi Daire Baskanligi, 2013.
 • Demirci, Sevtap. British Public Opinion towards the Ottoman Empire during the Two Crises: Bosnia-Herzegovina (1908–1909) and Balkan Wars (1912–1913). Istanbul: ISIS Press, 2006.
 • Durić Milojković, Jelena. The Eastern Question and the Voices of Reason: Austria Hungary, Russia, and the Balkan States 1875-1908. New York: Columbia University Press, 2002.
 • Dushku, Ledia. Kur historia ndau dy popuj fqinj: Greqia dhe Shqipëria: 1912-1914. Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike, 2012.
 • Dushku Ledia. “Nga të mandatuar në kohë lufte në të zgjedhur në periudhë paqeje: një qasje krahasuese e tipareve të përfaqësimit në Kuvendin Kombëtar të Vlorës dhe Parlamentin e vitit 1921”. Studime Historike, 1-2 (2021), 69–89.
 • Dushku Ledia, Edon Qesari. “A dual perspective study: The Italian-Albanians’ political activity in the focus of the relations between Vienna and Rome: 1895-1897”. Hiperboreea, 1 (2023), 40–61. DOI: https://doi.org/10.5325/hiperboreea.10.1.0040
 • Egro Dritan. “Jetëshkrimi i Ismail Qemali”. Studime Historike, no. 3-4, (2012), 303–306.
 • Fischer J. Bernd, Schmitt Jens Oliver. Një history i e përmbledhur e Shqipërisë. Prishtina: Artini, 2021.
 • Genelkurmay, Başkanlığı (editor). Balkan Harbi Tarihi (1912–1913). Harbin Sebepleri, Askeri Hazırlıklar, ve Osmanlı Devletinin Harbe Girişi. vol. 1. Ankara: Gnukur, Basimevi, 1970.
 • Glenny, Misha. The Balkans: Nationalism, War, and the Great Powers, 1804–1999. New York: Penguin Books, 1999.
 • Gooch G. P., Harold Temperley, (editors). British documents on the origins of the War 1898–1914. vol. IX, Part II. London: H.M. Stationery  Office, 1926.
 • Gostentschinigg, Kurt. Wissenschaft im Spannungsfeld von Politik und Militär. Die österreichisch – ungarische Albanologie 1867-1918. Wiesbaden: Springer VS, 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-78911-2
 • Hadri, Ali. “Pozita dhe gjendja e Kosovës në Mbretërinë e Jugosllavisë (1919-1941)”. In: E vërteta për Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi. Editor Kristaq Prifti, 234. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1990.
 • Hall, C. Richard. The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the First Word War. London & New York: Routledge, 2002. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203138052
 • Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX. Vol I. Tiranë: Botimet Albanologjike 2017.
 • Ikonomi, Ilir. Pavarësia. Udhëtimi i paharruar i Ismail Qemalit. Tiranë: UET Press, 2012.
 • “Interview du chef albanais Ismail-Kemal”. Le Radical. Paris, 9 novembre 1912, 3.
 • Kaser, Karl. “The Balkan Wars, 1912–1913: An Austro-Hungarian Perspective.” Istorijski Zapisi, br. 1–2, (2009), 15–32.
 • Knežević, Saša. „Edvard Grej i Skadarska kriza“. Jugoslovenski istorijski časopis, br. 1–2, (2000), 57–74.
 • Kondis, Basil. Greece and Albania 19081914. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1976.
 • Lazarević, Milutin. Naši ratovi za oslobođenje i ujedinjenje: Srpsko-turski rat 1912. godine. Knjiga prva. Beograd: Štamparija Zlatibor, 1929.
 • Malcolm, Noel. A short history of Kosovo. New York: New York University Press, 1998.
 • Milosavljević, Boris. „Balkanski ratovi“. Letopis Matice srpske, br. 3, (2013), 252–288.
 • Ministero degli Affari Esteri. Documenti Diplomatici Italiani, Terza Serie: 1896-1907, Volume II (1 maggio 1897-23 giugno 1898). Roma: Instituto Poligrafico dello Stato P.V, 1958.
 • Murzaku, Thoma. Politika ballkanike e Rusisë dhe çështja shqiptare: nga origjina deri në ditët e sotme. Tiranë: Mësonjëtorja e parë, 1999.
 • Palotás, Emil. Machtpolitik und Wirtschaftsinteressen: der Balkan und Rußland in der österreichischungarischen Außenpolitik 1878-1895. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1995.
 • Pearson, Owen. Albania and King Zog. Independence, Republic and Monarchy: 1908–1939. London: The Centre for Albanian studies & I. B. Tauris Publishers, 2004, 2004.
 • Prvi balkanski rat 1912–1913. (Operacije srpske vojske). Knjiga prva. Beograd: Istorijski institut JNA, 1959.
 • Rushiti, Liman. Lëvizja kaçake në Kosovë: 1919-1928. Prishtinë: Instituti i Historisë, 2016.
 • Schmitt, Jens Oliver. Ballkani në shekullin XX. Një histori post-imperiale. Prishtina: Artini, 2021.
 • Sekulić, Milovan. “Titova Mitrovica u balkanskom i prvom svetskom ratu”. Kosova, br. 15, (1986), 59–60.
 • Sekulić, Milovan. “Kosovo od 1912. do 1918. godine”. Doktorska disertacija, Univerzitet u Prištini, Filozofski Fakultet, Odeljenje za istoriju, 1980.
 • Smith, Llewellyn Michael. “Venizelo’s diplomacy: 1910-23: From Balkan Alliance to Greek-Turkish Settlement”. In: Eleftherios Venizelos: The trials of Statesmanship. Editor Paschalis M. Kitromilides, 134–192. Edinburgh: Universitety Press, 2006. DOI: https://doi.org/10.1515/9780748627004-010
 • Stavrianos, S. Leften. The Balkans since 1453 – with a new Introduction by Traian Stoianovich. London: Hurst & Company, 2000.
 • Tokay, Gül. “Ottoman diplomacy, the Balkan Wars and the Great Powers”: In: The Wars Before the Great War, Conflict and International Politics before the Outbreak of the First World War. Editors Dominik Geppert, William Mulligan, Andreas Rose, 58–75. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107478145.004
 • Toleva, Teodora. Influenca e Perandorisë Austro-Hungareze në ndërtimin e kombit shqiptar 1896–1908. Tiranë: Dudaj, 2018.
 • Tredvej, Džon D. Soko i orao: Crna Gora i Austro-Ugarska 1908–1914. Podgorica: Istorijski institut Crne Gore, SANUS, 2005.
 • Yavuz Hakan, Blumi Isa (editors). War and Nationalism. The Balkan Wars, 1912–1913, and their Sociopolitical Implications. Salt Lake City: The University of Utah Press, 2013.
 • Vlora, Syrja. Kujtime. Nga fundi i sundimit osman në Luftën e Vlorës. Tiranë: Iceberg Publishing House, 2013.
 • Vojvodić Mihailo, Samardžić Radovan, (priređivači). Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914. Knjiga 5, Sveska 1. Beograd: SANU 1984.
 • Vojvodić Mihailo, Samardžić Radovan, (priređivači). Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903–1914. Knjiga 5, Sveska 3. Beograd: SANU 1986.